hopehealing

PHONE: 1300 739 899

[email protected]

Thank You

Cảm ơn %%name%% vì đã ủng hộ cho tổ chức Mercy Ships!

Sự hiến tặng của bạn đã được sử lý và một biên nhận cho mục đích thuế đang được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Nếu bạn không nhận được biên nhận qua email của mình, trước tiên xin vui lòng kiểm tra thư mục Thư Rác của mình rồi hãy liên lạc với nhóm nhân viên tại Văn Phòng của chúng tôi theo số +61 1300 739 899 hoặc gửi email đến [email protected]

Chia Sẻ Về Ảnh Hưởng Của Bạn